اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

مریم هژیروند ( رئیس هیئت مدیره )
غلامرضا سخایی ( نایب رئیس هیئت مدیره )
احد صادقی وند ( دبیر و عضو هیئت مدیره )
کاوه صباغ زاده طوسی ( خزانه دار و عضو هیئت مدیره )
ایما استمراری ( عضو هیئت مدیره )
محمد علی جناب ( عضو هیئت مدیره )
حسین فلاح شیروانی ( عضو هیئت مدیره )