مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: علیرضا سلمان نصر
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
مرگ سفیدسینمایی62حسین زند بافدستیار اول کارگردان
آخرین بندرسینمایی73حسن هدایتدستیار اول کارگردان
توطئهسینمایی74علی قوی تنبرنامه ریز و دستیار کارگردان
کارآگاه علویسریال75حسن هدایتبرنامه ریز
ناسپاسسینمایی88حسن هدایتبرنامه ریز
نزدیکی های بهشتسینمایی95حسن هدایت-