مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محمد رضا اصلی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
آزادی مشروطسینمایی92حسین مهکامدستیار دوم کارگردان
گنجشکک اشی مشیسینمایی92مسعودکرامتیدستیار دوم کارگردان
سه بیگانهسینمایی93مهدی مظلومیدستیار دوم کارگردان
یاداشتهای یک زن خانه دارسریال94مسعودکرامتیدستیار کارگردان
محمد(ص)سینمایی94مجید مجیدیدستیار دوم کارگردان