مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مسعود رضا عجمی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ابراهیم خلیل اللهسینمایی84محمدرضا ورزیدستیار دوم کارگردان
اخراجی هاسینمایی86مسعود ده نمکیدستیار دوم کارگردان
سال های مشروطهسریال88محمدرضا ورزیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
تبریز در مهسریال89محمدرضا ورزیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
معمای شاهسریال94محمدرضا ورزیدستیار اول کارگردان