مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امیر محمد عموری تربوش
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
بدرود بغدادسینمایی88مهدی نادریدستیار دوم کارگردان
آمین خواهیم گفتسینمایی89سامان سالوردستیار دوم کارگردان
تمشکسینمایی92سامان سالوردستیار دوم کارگردان
فصل دوم شهرزادسریال95حسن فتحیدستیار دوم کارگردان
اجباریسینمایی96حمیدرضا رفاییدستیار دوم کارگردان
احضارسریال97رامین عباس زادهدستیار کارگردان