مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: هوشنگ قنواتی زاده
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
بالاترازخطرسینمایی75سعید عالم زادهدستیار اول کارگردان
چتری برای دونفرسینمایی79احمد امینیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
شب دهمسریال80حسن فتحیدستیار اول کارگردان
عصرروزدهمسینمایی87مجتبی راعیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
دولت مخفیسریال92عبدالحسن برزیدهبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
افسر نمونهسریال95مسعود آب پرور-