مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محسن کمالی دولت آبادی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
موتوسینمایی70محمد علی نظریانگروه کارگردانی
حماسه قهرمانانسینمایی76جمشید حیدریبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
بادام های تلخسینمایی76کاظم معصومیگروه کارگردانی
مجروح جنگیسینمایی77اصغر نصیریبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
شورعشقسینمایی80نادر مقدسگروه کارگردانی
دسیسهتله فیلم95--