مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: عباس دلدار
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
آن مرد آمدسینمایی86حمید بهمنیدستیار کارگردان
آهوی پیشونی سفیدسینمایی90مسعود اطیابسدستیار اول کارگردان
آهوی پیشونی سفید 2سینمایی96سید جواد هاشمیدستیار اول کارگردان
آهوی پیشونی سفید 3سینمایی97سید جواد هاشمیدستیار اول کارگردان