مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: علیرضا بزدوده
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
دنیاسینمایی80منوچهر مصیریدستیار اول کارگردان
روزبرمی آیدسینمایی85بیژن میرباقریبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
یک گزارش واقعیسینمایی87داریوش فرهنگبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
طبقه سومسینمایی88بیژن میرباقریبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
خنده در بارانسینمایی89داریوش فرهنگبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
مستند صنعتیسینمایی94--