مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: رهام مخدومی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
درخونگاهسینمایی96سیاوش اسعدیدستیار کارگردان
دختر شیطانسینمایی97قربان محمد پوردستیار کارگردان
خروجسینمایی98ابراهیم حاتمی کیادستیار کارگردان