مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حسن جعفری داریوش
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ستاره ای در دوردستسینمایی90اصغر نصیریدستیار کارگردان
چه خوبه برگشتیسینمایی91داریوش مهرجوییدستیار کارگردان
مسلخسینمایی94اصغر نصیریدستیار کارگردان
اشک و سکوتسینمایی94اصغر نصیریدستیار کارگردان