مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: سید جواد حسینی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
شیفتگیسینمایی92علی زمانی عصمتیبرنامه ریز و دستیار کارگردان
متولد 65سینمایی93مجید توکلیبرنامه ریز و دستیار کارگردان
سیانورسینمایی94بهروز شعیبیبرنامه ریز
نفس گرمسریال94محمد مهدی عسگرپوربرنامه ریز
عاشقانهسریال95منوچهر هادی-