مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: عباس خدری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
مختارنامهسریال83داوود میرباقریدستیار دوم کارگردان
حریمسینمایی88رضا خطیبیدستیار کارگردان
شاهگوشسریال92داوود میرباقریدستیار دوم کارگردان
خوب بد جلفسینمایی94پیمان قاسم خانیدستیار کارگردان
دندون طلاسریال94داوود میرباقریدستیار دوم کارگردان