مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محمد داودی کیا
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
آخر شبسینمایی93-دستیار دوم کارگردان
رخ دیوانهسینمایی93ابوالحسن داودیدستیار دوم کارگردان
ماهوراسینمایی95علیرضا جلالیدستیار دوم کارگردان
معمای شاهسریال95محمدرضا ورزیدستیار کارگردان
اتاق تاریکسینمایی96روح الله حجازیدستیار دوم کارگردان
هزارپاسینمایی96ابوالحسن داودیدستیار دوم کارگردان