لیست درگاه های پرداخت انجمن

پرداخت آنلاین حق عضویت سالانه

مبلغ 100 هزار تومان

پرداخت آنلاین ورودی اعضای جدید انجمن

مبلغ 200 هزار تومان

پرداخت آنلاین حق ثبت نام دستیاران سوم و متقاضیان کار آموزی

مبلغ 100 هزار تومان

پرداخت آنلاین حق ثبت نام بازیگران فرعی و فارغ التحصیلان بازیگری دارای سابقه بازیگری

مبلغ 50 هزار تومان
منظور از سابقه بازیگری، بازی در یک سکانس (با دیالوگ یا بدون دیالوگ) بوده و هنروری جز سابقه محسوب نمی گردد

پرداخت آنلاین حق ثبت نام بازیگران فرعی و فارغ التحصیلان بازیگری بدون سابقه بازیگری

مبلغ 100 هزار تومان
افرادی که سابقه هنروری دارند باید از این قسمت پرداخت خود را انجام دهند و فعالیت هنروری آنان سابقه بازیگری محسوب نمی شود

پرداخت آنلاین حق ثبت فعالیت حرفه ای

مبلغ: یک درصد دستمزد ماه اول قرارداد ارائه شده