پرداخت آنلاین حق عضویت سالانه

مبلغ 100 هزار تومان

پرداخت آنلاین ورودی اعضای جدید انجمن

مبلغ 200 هزار تومان

پرداخت آنلاین حق ثبت نام دستیاران سوم و متقاضیان کار آموزی

مبلغ 100 هزار تومان

پرداخت آنلاین حق ثبت نام بازیگران فرعی و فارغ التحصیلان بازیگری دارای سابقه بازیگری

مبلغ 50 هزار تومان

منظور از سابقه بازیگری، بازی در یک سکانس (با دیالوگ یا بدون دیالوگ) بوده و هنروری جز سابقه محسوب نمی گردد

پرداخت آنلاین حق ثبت نام بازیگران فرعی و فارغ التحصیلان بازیگری بدون سابقه بازیگری

مبلغ 100 هزار تومان

افرادی که سابقه هنروری دارند باید از این قسمت پرداخت خود را انجام دهند و فعالیت هنروری آنان سابقه بازیگری محسوب نمی شود

پرداخت آنلاین حق ثبت فعالیت حرفه ای

مبلغ: یک درصد دستمزد ماه اول قرارداد ارائه شده