آیین نامه عضویت انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

به نام خدا

با عنایت به مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 اساسنامه انجمن صنفی آیین نامه زیر در تاریخ 11 تیرماه 1396 به تصویب هیأت مدیره انجمن رسید.
مقدمه: در اولین جلسه انتخابات داخلی هیأت مدیره انجمن در هر دوره، اعضای کمیته عضویت بر اساس رأی گیری اعضای هیأت مدیره انتخاب می شوند. کمیته عضویت متشکل از 3 نفر از اعضای اصلی یا علی البدل هیأت مدیره خواهند بود. وظایف کمیته عضویت بررسی پرونده های درخواست عضویت، نظارت بر پرداخت حقوق فعالیت حرفه ای اعضا بهمراه خزانه دار و نظارت بر تاریخ استمرار فعالیت اعضا خواهد بود.

1- کمیته عضویت 3 ماه زمان دارد تا پرونده فرد متقاضی را مورد بررسی قرار داده و جهت اعلام نظر نهایی طبق بند 5 این آیین نامه به هیأت مدیره تحویل دهد.
1.1- چنانچه در مدارک متقاضی نقصی وجود داشته باشد، کمیته عضویت طی درخواستی مدارک لازم را درخواست نموده، متقاضی باید در اولین فرصت مدارک یاد شده را به کمیته تقدیم نماید. این زمان به زمان بررسی پرونده اضافه خواهد شد.
1.2- مدارک درخواستی کمیته عضویت می تواند هر مدرکی دال بر صحت موارد مندرج در فرم عضویت از طرف متقاضی باشد. مثل: رونوشت مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته کارگردانی سینما، رونوشت پروانه ساخت یا پروانه نمایش فیلمهای سینمایی اعلام شده در فرم، رونوشت آگهی یا خبر چاپ شده درباره پروژه های اعلام شده در فرم که نام و سمت متقاضی در آن مشخص شده باشد، قرارداد پروژه های اعلام شده در فرم عضویت، تیتراژ پروژه های اعلام شده در فرم عضویت و ...
1.3- چنانچه کمیته عضویت به عدم صداقت در موارد اعلام شده از طرف متقاضی در فرم عضویت پی ببرد، با اعلام به متقاضی درخواست عضویت وی کن لم یکن محسوب شده، و فرد برای تصحیح موارد کذب باید مراحل عضویت را از اول طی کند و نمی توان نوبت یا امتیاز خاصی برای او قائل شد.

2- تأیید فیلمهای سینمایی فرد متقاضی منوط است به درج نام همراه با سمت وی در عنوان بندی فیلمها.
2.1- چنانچه فرد متقاضی در فیلم سینمایی فعالیت کرده باشد اما به دلایلی کار را به اتمام نرسانده باشد و نام وی در عنوان بندی ذیل سمت اصلی درج نشده باشد، با ارائه رونوشت قرارداد، فعالیت مذکور بعنوان معادل فیلم سینمایی و جهت استمرار فعالیت حرفه ای مورد پذیرش قرار می گیرد.

3. تعیین سمت فرد متقاضی با توجه به سمتهای درج شده در عنوان بندی فیلمهای سینمایی اعلام شده از طرف وی مورد محاسبه قرار می گیرد. برای هر سمت باید حداقل مشخصات 2 فیلم سینمایی به کمیته عضویت ارائه شود. در صورت متفاوت بودن سمتها در فیلمهای سینمایی و عدم نصاب لازم برای یک سمت در 3 فیلم سینمایی، آخرین سمت در بین مدارک اعلامی مورد محاسبه قرار می گیرد.
3.1- سمتها به ترتیب رتبه: دستیار دوم کارگردان، دستیار اول کارگردان، برنامه ریز، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان.

4- چنانچه کمیته عضویت با عضویت متقاضی موافقت نماید، پس از تجمیع پرونده های درخواست متقاضیان، مراتب را کتباً در جلسه رسمی هیأت مدیره مطرح نموده و پس از اخذ تصویب هیأت مدیره و درج در دفتر صورتجلسات، نسبت به اعطای شماره عضویت به متقاضی اقدام می نماید.
4.1- دبیر انجمن از طریق ایمیل یا پیامک به فرد تازه عضو شده، موافقت با عضویتش را اعلام کرده، از او درخواست می-کند پس از واریز مبلغ هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه جهت دریافت کارت عضویت به دفتر انجمن مراجعه نماید.

5- هیأت مدیره هر سال در دو نوبت شهریور و اسفند پرونده درخواست عضویت متقاضیان را مورد بررسی قرار می دهد.
تبصره: متقاضیانی که درخواستشان در شهریور ماه مورد موافقت هیأت مدیره قرار می گیرد برای سال اول عضویت، نصف حق عضویت سالانه را پرداخت خواهند کرد و برای اعضایی که عضویتشان در اسفندماه مورد موافقت هیأت مدیره قرار می گیرد، کل حق عضویت سالانه پرداخت می شود.

6- چنانچه پس از تأیید عضویت فرد، هیأت مدیره یا بازرس پی به موارد خلاف واقع در مدارک و مندرجات پرونده ارائه شده ببرند، پس از اعلام به نامبرده، درخواست لغو عضویت وی توسط هیأت مدیره در اولین مجمع عمومی مطرح و نسبت به آن رأی گیری می شود.

7- چنانچه کمیته عضویت بنا بر مستندات قانونی منطبق بر اساسنامه و یا ناکافی دانستن مدارک ارسالی با عضویت فرد متقاضی موافقت ننماید، مراتب از طریق ایمیل یا پیامک از طرف کمیته عضویت به فرد یاد شده اطلاع داده می شود. فرد متقاضی که درخواستش توسط کمیته عضویت رد شده، می تواند طی نامه ای به بازرس، که نسخه ای از آن را به دبیرخانه تحویل می دهد، با مستنداتی نسبت با رأی داده شده از طرف کمیته عضویت اعتراض نماید. بازرس باید در اولین جلسه هیأت مدیره، نسبت به طرح شکایت متقاضی اقدام نماید. در صورت پذیرفته شدن شکایت از طرف هیأت مدیره، پرونده متقاضی به کمیته عضویت جهت طی مسیر قانونی عودت داده می شود.

8- کمیته عضویت بهمراه خزانه دار در 3 ماه اول سال لیست اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند را بررسی کرده و طبق اساسنامه از طریق دبیر انجمن به ایشان اخطار می دهد. درباره اعضایی که حق عضویت خود را تا پایان تیرماه هرسال پرداخت ننمایند مطابق اساسنامه اقدام خواهد شد.
8.1- اعضای بالای 60 سال از پرداخت حق عضویت سالانه معاف خواهند بود.
8.2- به تشخیص هیأت مدیره اعضایی که در طول سال فعالیتهای صنفی مرتبط با انجمن داشته باشند از تخفیف در حق عضویت سالانه بهره مند خواهند شد. میزان تخفیف برای هریک از اعضا به تشخیص هیأت مدیره خواهد بود.

9- اعضا موظفند جهت ثبت قرارداد خود رسید پرداخت حقوق فعالیت حرفه ای را همراه رونوشت قرارداد به کمیته عضویت تسلیم نمایند.
9.1- پرداخت حقوق فعالیت حرفه ای شامل قراردادهای اعضا بعد از عضویت در انجمن خواهد شد.
9.2- ثبت قرارداد اعضا بدون پرداخت حقوق فعالیت حرفه ای از طرف انجمن ممنوع است.

10- کمیته عضویت در پایان شهریور هرسال لیست اعضا را بر اساس سررسید زمان لازم برای فعالیت حرفه ای (سه سال) مورد بررسی قرار می دهد و درباره اعضایی که سررسید فعالیت حرفه ای آنها نزدیک به پایان است از طریق دبیر اخطار داده خواهد شد. با اعضایی که نسبت به ثبت قرارداد فعالیت زیر 3 سال اقدامی انجام ندهند، مطابق اساسنامه اقدام خواهد شد.

11- اعضایی که واجد شرایط برای عضویت افتخاری هستند، به پیشنهاد کمیته عضویت و تصویب هیأت مدیره به عضویت افتخاری انجمن در خواهند آمد.
11.1- اعضایی می توانند به عضویت افتخاری انجمن در بیایند که در انجمن های سینمایی دیگر عضویت نداشته باشند. 11.2- اسامی اعضای افتخاری در لیست بیمه و لیستهای خانه سینما لحاظ خواهد شد، لکن به عنوان عضو فعال شناخته نخواهند شد.