فوری - اقدام جهت ثبت نام یا رفع نقص پرونده


اعضای محترم خانه سینما: نمایندگان اداره مالیات از تاریخ 9تا 31 خردادماه از ساعت 9.30 صبح تا 20 جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی در خانه سینما خیابان بهار مستقر هستند.با داشتن مدارک زیر اقدام به ثبت نام و یا رفع نواقص پرونده خود نمایند.
کارت ملی -شناسنامه - قبض تلفن ثابت - نامه محرمانه - کد رهگیری - کد اقتصادی - اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خانه سینما