گزارشات مجمع عمومی عادی - نوبت اول - آذرماه 97


گزارشات سالانه انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان منتشر شد.
برای دانلود هریک از گزارشات روی لینک مربوطه کلیک نمایید:

گزارش سالانه خزانه دار
گزارش سالانه بازرس
گزارش عملکرد هیات مدیره