فرم اطلاعات اولیه تکمیل اظهارنامه


در صورت امکان فرم «اطلاعات اولیه تکمیل اظهارنامه» را دانلود نموده و پس از تکمیل آن به خانه سینما مراجعه فرمایید.
دانلود فرم