مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امیر صرافها
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ازدور دستسینمایی84رامین محسنیدستیار دوم کارگردان
شبانهسینمایی85علی محمدی-بنکداردستیار دوم کارگردان
زیر درختان بلوطسریال89وحید حدیدیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
اینجا کسی نمی میردسینمایی94حسین کندریبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان