مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: سیاوش عرفانی عزتی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
گناهکارانسینمایی91فرامرز قریبیاندستیار دوم کارگردان
تراژدیسینمایی92آزیتا موگوییدستیار دوم کارگردان
تمرینی برای اجراسریال94محمدعلی سجادیدستیار دوم کارگردان
قاتل اهلیسینمایی95مسعود کیمیاییدستیار دوم کارگردان