مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: مهدی فهیمی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
شب بیرونسینمایی92کاوه سجادی حسینیدستیار دوم کارگردان
بیداری برای سه روزسینمایی92مسعود امینیدستیار دوم کارگردان
ارغوانسینمایی93علیمحمدی-بنکداردستیار دوم کارگردان
یک دزدی عاشقانهسینمایی93امیرشهاب رضویاندستیار دوم کارگردان
فراریسینمایی94علیرضا داوود نژاددستیار دوم کارگردان