مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: شهرام کیور
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
هم نفسسینمایی82مهدی فخیم زادهدستیار دوم کارگردان
پسرآدم دخترحواسینمایی87رامبد جواندستیار دوم کارگردان
پستچی سه باردرنمیزندسینمایی87حسن فتحیدستیار دوم کارگردان
فرزند خواندهسینمایی90وحید نیکخواه آزاددستیار اول کارگردان
پشت دیوار سکوتسینمایی95مسعود جعفری جوزانیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان