مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: نورالدین گودرزی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
مادیانسینمایی64علی ژکانبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
اشک سرماسینمایی82عزیز الله حمید نژادبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
زمستان استسینمایی85رفیع پیتزبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
اخراجی هاسینمایی86مسعود ده نمکیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
هیس دخترها فریاد نمی زنندسینمایی92پوران درخشندهبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
هالیودیهاسینمایی96--