مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حامد مختاری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
توفیق جباریسینمایی86محمدحسین لطیفیدستیار دوم کارگردان
پیتزا مخلوطسینمایی89حسین قاسمی جامیدستیار دوم کارگردان
گزارش یک جشنسینمایی89ابراهیم حاتمی کیادستیار دوم کارگردان
اخلاقتو خوب کنسینمایی90مسعود اطیابیدستیار دوم کارگردان
قرعهسریال94برزو نیک نژاد-
زاپاسسینمایی94برزو نیک نژاددستیار اول کارگردان