مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: غزل معصومی کوهستانی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
آخرین سرقتسینمایی89پدرام علیزادهدستیار دوم کارگردان
خرسسینمایی89خسرو معصومیبرنامه ریز
تابوسینمایی93خسرو معصومیبرنامه ریز
شاخ کرگدنسینمایی94محسن محسنی نسببرنامه ریزو دستیار اول کارگردان