مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: سمیه میر شمسی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
پل خوابسینمایی93اکتای براهنیدستیار دوم کارگردان
کوچه بی نامسینمایی93هاتف علیمردانیدستیار دوم کارگردان
فروشندهسینمایی94اصغر فرهادیدستیار دوم کارگردان
دل دیوانهسینمایی95همن فرمان آرادستیار دوم کارگردان
خانه کاغذیسینمایی95مهدی صباغ زادهدستیار دوم کارگردان