مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: هانیه بساتینی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
جوجه اردک منسینمایی81امیرفیضیدستیار کارگردان
سفربه هیدالوسینمایی84مجتبی راعیدستیار کارگردان
شب بیرونسینمایی92کاوه سجادی حسینیدستیار کارگردان
ناخواستهسینمایی92برزو نیک نژاددستیار برنامه ریز
زاپاسسینمایی94برزو نیک نژادبرنامه ریز