مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حمید رضا بیدگل
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
هوش سیاه 2سریال92مسعود آب پروردستیار دوم کارگردان
360 درجهسینمایی93سام قریبیاندستیار دوم کارگردان
ایستاده در غبارسینمایی94محمدحسین مهدویاندستیار دوم کارگردان
گشت ارشادسینمایی95سعید سهیلیدستیار دوم کارگردان