مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: بهنام مسعودی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
سم پاشیسینمایی98علی یاوردستیار دوم کارگردان
یقه سفیدهاسینمایی99شهرام مسلخیدستیار دوم کارگردان
صحنه زنیسینمایی99علیرضا صمدیدستیار دوم کارگردان