مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امیر حسین ترابی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
آقا--امیدبنکداربرنامه ریز
دنیای آینده--احمدرضا جغتاییبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
سفر به صبح--بهرام کاظمیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
الهه زیگوراتسینمایی82رحمان رضاییدستیار کارگردان
آخرین اعتبارتله فیلم95--