مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: محمد علی جناب
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
حکمسینمایی82مسعود کیمیاییدستیار دوم کارگردان
رئیسسینمایی85مسعود کیمیاییدستیار اول کارگردان
خانه روشنسینمایی86وحیدموسائیانبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
زمان می ایستدسینمایی86علیرضا امینیبرنامه ریز
شب حوراسینمایی86شهاب ملت خواهبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
بیداریسینمایی87فرزاد موتمنبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
کرگدنسینمایی88فرزاد موتمنبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
جرمسینمایی89مسعود کیمیاییبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
مسافر بهشتسینمایی91فریدون جیرانیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
آخرین بار کی سحر رو دیدیسینمایی94فرزاد موتمنبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
فصل ماهی سفیدسینمایی96قربان نجفیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان