اطلاعيه رقم كف دستمزد ١٤٠١‎‎

اطلاعيه رقم كف دستمزد ١٤٠١‎‎

به نام پروردگار یکتا
انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان، به تبع اعلام مبالغ پیشنهادي کف دستمزد در روزهاي پایانی سال 1399 و به پشتوانه زحمات همکاران عزیز و گرامی در دوره هاي پیشین هیئت مدیره در برگزاري جلسات متعدد، تحقیق و تفحص در باب چگونگی تعیین کف دستمزد، ساعتها کار گروهی و پایه گذاري روشهاي نظام مند براي انجام محاسبات، اعداد کف دستمزد را با حدود بیست درصد افزایش و مطابق با واقعیات روز جامعه سینماي ایران و حداقل هاي مورد نیاز برنامه ریزان و دستیاران کارگردان در سال 1401 به این شرح اعلام می نماید :
1 .برنامه ریز و دستیار اول کارگردان ( مشترکاً ) 38/000/000 تومان (ماهیانه)
2 .برنامه ریز / دستیار اول کارگردان ( هر کدام به تنهایی ) 22/000/000 تومان (ماهیانه)
3 .دستیار برنامه ریز / دستیار دوم کارگردان ( هر کدام به تنهایی ) 12/000/000 تومان (ماهیانه)
4 .دستیار سوم کارگردان 6/000/000 تومان (ماهیانه)
توجه به این نکته ضروري است که ارقام ارائه شده به هیچ عنوان به معناي عرف دستمزدبرنامه ریزان و دستیاران نبوده و در نظر انجمن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان چنین کاري از اساس ناممکن است. هر پروژه اي با دیگري متفاوت است و عواملی مانند وجود صحنه هاي بدلکاري، جلوه هاي ویژه،صحنه هاي تاریخی، کار در شهر یا کشورهاي مختلف، تعداد بازیگران و بیشمار عوامل دیگر در کار دستیار کارگردان و حیطه مسئولیت هایش و در نتیجه بر دستمزد او تاثیر گذار است. از سوي دیگر بدیهی است سطح تجربه و دانش یک برنامه ریز یا دستیار کارگردان نیز باید در تعیین دستمزد وي مدنظر قرار گیرد. دستمزد هر دستیار کارگردان و برنامه ریز با توجه به پیچیدگی هاي هر پروژه و سابقه کاري او تعیین میشود.
انجمن تاکید میکند هیچ برنامه ریز و یا دستیار کارگردانی ملزم نیست با این ارقام کار کند، اما از اعضا خواسته میشود تحت هیچ شرایطی با رقمی کمتر از این مشغول به کار نشده و در عقد قراردادها این رقم را نقطه شروع و مبناي مذاکره قرار دهند.
ذکر این نکته ضروري است که این ارقام بر مبناي مصوبات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین رقم دستمزد در سال 1401 ارائه گردیده و بدیهی است که در صورت اعلام مصوبات جدید از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعداد بر مبناي مصوبات جدید بازنگري خواهد شد.
انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما