مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: بابک اعطا
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
عروس آتشسینمایی78خسرو سیناییدستیار اول کارگردان
مرگ کسب و کار من استسینمایی89امیرحسین ثقفیبرنامه ریز و دستیار اول کارگردان
همه چیز برای فروشسینمایی91امیرحسین ثقفیبرنامه ریز
مردی که اسب شدسینمایی93امیرحسین ثقفیبرنامه ریز
یکشنبه، آکاردئون، گلهای شمعدانیویدیوئی94شراره سروشدستیار کارگردان