مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: حسن ابراهیمی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار دوم کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
به وقت شامسینمایی96ابراهیم حاتمی کیادستیار دوم کارگردان و دستیار برنامه ریز
سال دوم دانشکده منسینمایی96رسول صدر عاملیدستیار دوم کارگردان
مسخره بازسینمایی97همایون غنی زادهدستیار دوم کارگردان