مجمع عمومى ٨ خرداد ماه‎‎

مجمع عمومى ٨ خرداد ماه‎‎

مجمع عمومى و اداى احترام به مردم آبادان و غم جانكاه اين روزهايشان….

در جلسه مجمع عمومى انجمن برنامه ريزان و دستياران كارگردان مورخ ٨ خرداد ١٤٠١ كه در خانه سينما شماره يك برگزار شد، ابتدا حاضرين در جلسه به احترام مردم داغديده آبادان و عزاى عمومى سراسرى براى حادثه متروپل، يك دقيقه سكوت كردند.

در ادامه با حضور اعضا و نماينده وزارت كار و سخنرانى كوتاه رييس انجمن آقاى دانش اقباشاوى و شمارش شركت كنندگان و تعداد وكالتها، به جهت به حدنصاب نرسيدن مجمع، انتخابات هيات مديره و بازرس به دور دوم موكول گرديد.

تاريخ برگزارى دور دوم انتخابات متعاقباً اعلام خواهد شد.
هيات مديره انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما