مجمع تاريخ ٢ مرداد

مجمع تاريخ ٢ مرداد

روز يكشنبه مورخ ٢ مردادماه ١٤٠١ انتخابات مجمع عمومى انجمن صنفى برنامه ريزان و دستياران كارگردان جهت انتخاب هيات مديره و بازرس با حضور گرم اعضا و نماينده ناظر وزارت كار جناب آقاى كلاته برگزار شد. رياست مجمع را آقاى دانش اقباشاوى به عهده داشت و در پايان اعضاى اصلى و على البدل هيات مديره و بازرس به شرح زير انتخاب شدند:

اعضاى هيات مديره:

سحر مصيبى ١٣٩ رأى
محمدرضا مسعودى ١١٥ رأى
على مردانه ١٠٣ رأى
محمد حجت ذيجودى ٩٧ رأى
فرزاد رحمانى ٧٥ رأى
كاوه صباغ زاده ٧٠ رأى
نرجس ابراهيمى ٧٠ رأى
على البدل اول عليرضا سلمان نصر ٦٧ رأى
على البدل دوم على جناب ٦٥ رأى
بازرس : عليرضا نجف زاده ٨٦ رأى
بازرس على البدل رضا سخايى ٦٠ رأى