مجمع عمومی آبان ماه 1395


همكار گرامي
از جنابعالي دعوت ميشود در مجمع عمومي انجمن كه در ساعت ١٧ روز دوشنبه ٣ آبان در خانه سينما (خيابان سمنان) برگزار ميشود شركت فرماييد. هر يك از اعضا ميتواند وكالت فقط يك نفر را بهمراه داشته باشد.
انجمن صنفي برنامه ريزان و دستياران كارگردان سينما