هشتمین جشن برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما


زمان: ساعت 19 یکشنبه 26 شهریور ماه 96
مکان: ساختمان شماره دو خانه سینما، خیابان وصال، شماره 28