فرم درخواست ارتقا اعضای انجمن

اینجانب با توجه به سوابق حرفه ای مندرج در این فرم خواستار موافقت اعضای محترم کمیته بررسی با ارتقا سمت به سمت ذیل می باشم.سوابق حرفه ای خود را وارد کنید

نام اثر تهیه کننده سال ساخت کارگردان سمت

اینجانب با آگاهی کامل از اساسنامه انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینما تهران و عواقب درج اطلاعات ناصحیح در این فرم، مندرجات فوق را تایید و متعهد می شوم در حین رسیدگی به درخواست ارتقا با هیات مدیره و کمیته بررسی در ارائه مدارک تکمیلی همکاری نمایم