کمیته های انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

کمیته فرهنگی
  • مسئول: محمدرضا مسعودی
  • عضو: حسان پرنده
  • عضو: علی جناب
کمیته رفاهی
  • مسئول: نرجس ابراهیمی
کمیته عضویت و استمرار
  • مسئول: محمد حجت ذیجودی

لازم به ذکر است که اعضا علاقه مند به فعالیت در کمیته های فوق می توانند با مراجعه به منشی دفتر صنف برای همکاری اعلام آمادگی نمایند.