اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

دانش اقباشاوی ( رئیس هیئت مدیره )
علی مردانه ( نایب رئیس هیئت مدیره )
علیرضا نجف زاده شهری ( دبیر و عضو هیئت مدیره )
سیامک مردانه ( خزانه دار و عضو هیئت مدیره )
فروزان جلالی ( عضو هیئت مدیره)
سهیل رحیمی محمدی ( بازرس اصلی )
منصور وثوقی ( بازرس علی البدل )