اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای تهران

علی مردانه ( رئیس هیئت مدیره )
******* ( نایب رئیس هیئت مدیره )
محمدرضا مسعودی ( دبیر و عضو هیئت مدیره )
علیرضا سلمان نصر ( خزانه دار و عضو هیئت مدیره )
محمد حجت ذیجودی ( عضو هیئت مدیره )
نرجس ابراهیمی ( عضو هیئت مدیره )
علی جناب ( عضو هیئت مدیره )
علیرضا نجف زاده ( بازرس اصلی )
رضا سخایی ( بازرس علی البدل )