مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: آرمان (مهدی) رضایی
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
ریسمان سبزتلویزیونی88علیرضا امینیدستیار کارگردان
فیلا دلفیسینمایی89اسماعیل رحیم زادهدستیار کارگردان
جا ب جاسینمایی91علی توکل نیادستیار کارگردان
عکسهای تاریخیسینمایی95--