مشخصات فردی

  • نام و نام خانوادگی: امیر حسین عسگری
  • نوع عضویت: اصلی
  • سمت: برنامه ریز و دستیار اول کارگردان

سوابق حرفه ای

نام اثرنوع اثرسال ساختکارگردانسمت
نزدیکترازآشناسینمایی88رضا سرکانیانبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
گیرندهسینمایی90مهرداد غفارزادهبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
فرشتگان قصابسینمایی91سهیل سلیمیبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
آخرین نفرسینمایی92مهرداد موفقبرنامه ریزو دستیار اول کارگردان
چراغهای ناتمامسینمایی94مصطفی سلطانی-